• Lice za bezbednost i zdravlje na radu
  • Izrada Akta o proceni rizika
  • Izrada pravilnika u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim aktima
  • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta i prijava radova nadležnoj inspekciji
  • Pregled i ispitivanje sredstava i opreme za rad, elektroinstalacija, gromobranskih instalacija, uslova radne sredine (mikroklima, osvetljenje, buka..)
  • Savetovanje iz oblasti zaštite od požara
  • Saradnja sa Inspekcijom rada, predstavljanje poslodavca u pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu
Multimedia WorkshopMoj web sajt